• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ ดำเนินการลอกท่อถนนเส้น วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์(วัดเล่งเน่ยยี่2) ตามนโยบาย ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เพื่อเป็นการเพิ่มทางระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาความ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง)และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัฒกาญจน์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมการประชุมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นประจำทุกเดือน และให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ร่วมกิจกรรมการ เจาะเลือดคัดกรองโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง)และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนลุมพินี...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยสำนักการศึกษา ได้จัดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เทิดไท้อัครศิลปิน มหามงคลแห่งชาวสยาม" รอบแรก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ได้ใ...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เข้ารับรางวัลธรรมลักษณ์ศิลา ประจำปี 2557 ในพิธีประทานรางวัลประกาศ เกียรติคุณ ประจำปี 2557 โครงการยกย่องสร้างสรรค์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและ ทำคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและศาสนา โดยม...

 • 21/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 1 ในนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่คณะผู้บริหารเล็งเห็นและให้ความสำคัญ เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุ...

 • 21/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ทุกวันพระ โดยมี ว่าที่ รต.อภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง , ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ...

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ค่านิยม 12 ประการ

 • 20/11/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเ...

 • 27/11/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ ว่า มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชำรุด ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.30 น ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ฝั่งการประป...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นับเป็นมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลเมืองบางบัวท...

 • 24/11/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งอยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้ยื...

 • 19/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีโดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.00 น. (ทุกวัน ตามวันเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริการประชาชน อำเภอบางใหญ่ อาทิ การรับ...

 • 18/11/2014 คลิกดูเนื้อหา หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 • 14/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - 7 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง (ในวันและเวลาราชการ) หลักฐาน ที่ใช้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค...

 • 11/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศการประปานครหลวง เรื่องน้ำประปาไม่ไหล การประปานครหลวง จะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22.00-04.00 ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่เทศบาลบางบัวทอง ถนนเทศบาล 2 ถึงหมู่บ้านบัวทอง และหมู่บ้านบัวทองธานีพา...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ส่วนราชการและชุมชนต่างๆที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบสำรวจความพร้อมของชุมชน ดาวโหลดแบบสำรวจฯ ที่ http://nontburi.ns...

 • 10/11/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ บริเวณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง *** ผู้ที่ขึ...