• สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา พร้อมทั้งทดสอบน้ำดื่ม ว่าปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับเด็กนักเรียน...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนเทศบาล 15 ทางเข้าโรงเรียนนท์ประสิทธิ์วิทยา ...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงปรับแต่งสนามบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม...

 • 21/10/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล 13 พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยของตลาดสดเทศบาล เรื่องของความสะอาด การระบายของน้ำ และรับฟังปัญหาของพ่อค...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงานการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการให้ตลาดสดของเทศบาลสะอ...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะ กรรมการชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง ข้อมูลข่าวสารขอ...

 • 17/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมสั่งการให้เร่งปรับปรุงพร้อมทำความสะอาด บริเวณป้ายรถเมล์หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเพิ่มความสะดวก...

 • 14/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 ตุลาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2557 ในกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพชุม...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านปี 2557 ในกิจกรรมอบรมอาหารเพื่อสุขภาพ...

 • 22/10/2014 คลิกดูเนื้อหา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ เชิญ ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการมีรายได้เพิ่ม ร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 / 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 25576 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สถ...

 • 21/10/2014 คลิกดูเนื้อหา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 21/10/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 "สายน้ำ สายใย สายสัมพันธ์ สมานฉันท์บางบัวทอง" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง และริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา (ต...

 • 21/10/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา...

 • 20/10/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ด้วยวิทยาลัยอาชีวดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวดุสิตพณิชยการ นนทบุรี โดยมีกิจกรร...

 • 15/10/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2...

 • 13/10/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาล เมืองบางบลัวทอง เรื่อง การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "เทิดไท้อัครศิลปิน มหามงคล แห่งชาวสยาม" โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2557...

 • 08/10/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดี กับ นายปรีชา สูชัยยะ และนางสาวสุจิตรา ทองวารี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ตามการประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ตามประกาศคุรุ...

 • 02/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ สมัครได้ที่สำนักการศึกษา ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ และ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02-571-7673 ต่...

 • 02/10/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด สมัครได้ที่สำนักการศึกษา ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ และ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02-571-7673 9j...