• สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 11 กันยายน 2557 งานส่งเสริมสุขภาพ ฯ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้ไปฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน โรงเรียนไมตรีอุทิศ เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน โรคให้แก่เด็กๆ ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กันยายน 2557 กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด นนทบุรี รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง ทั้งนี้ มีประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน มาก ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดตั้งชมรม คุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองบางบัวทอง และมีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 กันยายน 2557 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงนามปัญหาการจราจร กับสถานศึกษาและตลาด ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยจัดให้มีพิธีลงนาม บริเวณ ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา อบรมการใช้นำ้มันทอดซ้ำ วันที่ 9 กันยายน 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์บทบาทพื้นที่ สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองบางบัวทอง ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยมี รองนายกเทศม...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ที่ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 เป็นการนำบริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานต่าง...

 • 10/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมสุขภาพและ ควบคุมโรค ฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนพึงรำลึก...

 • 10/09/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการอบรมอาชีพ หลักสูตร "การทำขนมทองพลับ" ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลัง ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการของประชาชน และเป็นการสนับสนุนจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ...

 • 05/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ร่วมโครงการรวมพลังศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82...

 • 18/09/2014 ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยงชีพ ในปีงบประมาณ 2557 (ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน) เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2557 (ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน) และยังไม่ได้มารับเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอให้ท่านติดต่องานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เ...

 • 18/09/2014 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ได้รับการเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับคุณภาพดีมากทุกตัวบ่งชี้ สำหรับศ...

 • 18/09/2014 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยประชาชนสามารถรับฟังการประชุ...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ที่ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 เป็นการนำบริการจากหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานต่าง...

 • 11/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารใหม่)...

 • 09/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทสบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 ...

 • 09/09/2014 คลิกดูเนื้อหา งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนนทบุรี เชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง อายุระหว่าง 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Mr.& Miss IDOL เยาวชนนนทบุรี 2014 ในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ณ Grand Hall ชั้น 1 เอส...

 • 03/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน...

 • 26/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 21/08/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ให้บริการซ่อมเครื่องไฟฟ้า (ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่คิดตามจริง) ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลาดจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัว...