• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 18/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนสวนผัก โดยมาจากความคิดเห็นของพี่น้องในชุมชน ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศม...

 • 18/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆของแต่ละส่วนราชการ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 17/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3/2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบา...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมนายประสงค์ สุ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการทำลูกระนาดในชุมชนนารีนคร...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชาวชุมชนนารีนคร เพื่อให้พี่น้องในชุมชน ได้ออกกำลังกาย ให้ร่างกายมีความแข็งแรง ...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัสทอง โดยการนำของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กวาดถนนบางกรวยไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ณ ชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง 1,2 ซึ่งการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เป็นการนำเอาปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การน...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 เพื่อมารับฟังความคิดเห็นและความต้องการ รับทราบปัญหาที่แท้จริงภายในชุมชน ณ ชุมชนตลาดเก่า...

 • 19/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกาา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

 • 17/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี แจ้งประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ให้ท่านนำรถไปตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1- 29 ธันวาคม 25...

 • 16/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจะจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีกำห...

 • 15/12/2014 คลิกดูเนื้อหา เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 โด ยจะเปิดรับหนังสือเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 คุณสมบัติของหนังสือทีี่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ครั้งแรก ใน พ.ศ. 2557 ร...

 • 12/12/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง มูลนิธิโรคตับ และ 83 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่2558 แก่ประชาชน ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี โรงพยาบาลละ 100 ท่าน ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ...

 • 11/12/2014 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง สำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชาในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 ธันวา...

 • 11/12/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชาในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ...

 • 09/12/2014 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยจ...

 • 09/12/2014 ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานครุเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

 • 09/12/2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุ...