• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 26/07/2016 การประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกอสม.ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบ...

 • 26/07/2016 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมี พนักงานเทศบาล เจ้าหน้...

 • 26/07/2016 "แอโรบิคสัญจร" วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" ณ ชุมชนชายน้ำจามจุรี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็น...

 • 26/07/2016 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา9.00น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดย งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมชั้น5 ส...

 • 21/07/2016 ประชุมเครือข่ายออกกำลังกาย ประจำปี 2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายออกกำลังกาย ประจำปี 2559 ในเรื่องโครงการออกกำลังกายแอโรบิคสัญจร และเทิดพระเกียรติ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบา...

 • 15/07/2016 พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

 • 14/07/2016 โครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และครู นำเด็กและผู้ปกครองรับทุนการศึกษา จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ในโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็ก...

 • 14/07/2016 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจชุมชนหงส์ประยูร2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที...

 • 14/07/2016 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่1/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

 • 14/07/2016 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด...