• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการตั้งเต็นและตั้งเวที เพื่อเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านชลดา...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมปุ๋ยขี้ไส้เดือน น้ำหมักหมักชีวภาพ น้ำยาอีเอ็ม นำเตรียมไปออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ และให้ความรู้พบปะกับประชาชน...

 • 22/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนัก...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ทาสีตีเส้นบริเวณหน้าหมู่บ้านชลลดา...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บเศษผักตบบริเวณคลองจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลผ่านด้วยดี...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทองโดยกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน...

 • 21/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินตัดหญ้าและกวาดทางเท้าบริเวณถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ทางเข้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการก่อสร้าวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 17 (ศูนย์เยาวชน) จึงอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเทศบาลเมืองบางบัวทองจึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยและขอให้พี่น้องป...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 โดยมี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมือง...

 • 20/05/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ ได้มีโครงการปรับปรุงเเละซ่อมเเซมสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเเละผู้ที่ต้องการใช้สะพานดั่งกล่าว จึงอา...

 • 18/05/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประกาศ จากการประปานครหลวง เรื่องน้ำประปาไม่ไหล *********

 • 15/05/2015 คลิกดูเนื้อหา *** ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเคลื่อนที่ *** เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะจัดงานเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2558 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00-20.00 น. ณ ชุมชนชลดา บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนชลดา ซอย 24 A มีบริการจากหน่วยงานภาครัฐแล...

 • 15/05/2015 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ...สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม และสนับสนุน...

 • 08/05/2015 คลิกดูเนื้อหา ******* ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 *******...

 • 30/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ******* ประชาสัมพันธ์ ******** ข่าวสารจาก จังหวัดนนทบุรี

 • 09/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศ สถาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2558...

 • 07/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประชาสัมพันธ์ ********** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 ปี ขึ้นไป และ ประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ สนใจสมัครเข้าร่วมรับการอบรม และขอใบสมัครได้ที่ กอ...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ...ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง... เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงลิเก ณ วัดบางไผ่พระอาราม หลวง วันที...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประชาสัมพันธ์ ******* สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าริเวอร์พล่าซ่า (เมเจอร์นนทบุรี) วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 Job Fair 21-22 เมษายน 2558 เวลา 10.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์...

 • 31/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประชาสัมพันธ์ ********* เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมรวมพลออกกำลังกายเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เว...