• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 28/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำหรับการศึกษา พ.ศ. 2558...

 • 28/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" จัดโดยงานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอบางบัวทอง ณ ห้อง...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมรับประกาศ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ มีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชกา...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยเทศบาลเมืองบางบ...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมี นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน โด...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24กรกฎาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัว...

 • 27/07/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด ปี 2558 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์...

 • 20/07/2015 คลิกดูเนื้อหา คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร...

 • 01/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสุภาพสตรีที่มีอายุ 30 - 60 ปี เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูดและมะเร็งเต้านม ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง อย...

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 1.หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเศรษกิจพอเพียง" อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ...

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 1.หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเศรษกิจพอเพียง" อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ...

 • 23/06/2015 คลิกดูเนื้อหา ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

 • 19/06/2015 คลิกดูเนื้อหา *** ประชาสัมพันธ์ ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี *** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://buathongcity.go.th/...

 • 10/06/2015 คลิกดูเนื้อหา **** ประชาสัมพัน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ****...

 • 09/06/2015 คลิกดูเนื้อหา **** ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจปี 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) กลุ่มจังหวัดที่ 1 (ระดับประเ...