อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 

5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลเมืองบางบัวทอง  วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  12  พ.ศ.  2546)  ในด้านต่างๆ  ดังนี้

 

5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1) การจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก  และทางน้ำ

(2) การจัดการให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(3) การจัดการให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

(4) การสร้างและบำรุงรักษาทางและทางน้ำที่เชื่อต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

(6) การสาธารณูปการ

(7) การผังเมือง

(8) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร

(9) การควบคุมอาคาร

(10) การจัดการให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1) จัดการศึกษา

(2) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50(7))

(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(4) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(5) การส่งเสริมกีฬา

(6) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว

(7) การจัดให้มีโรงพยาบาล  สถานรักษาพยาบาล  และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(8) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน

(9) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(10) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(11) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(2) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงมหรสพและสาธารณะสถานอื่นๆ

(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(4) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(5) การจัดให้มีและเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 

5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  และประสานการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี

(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของ

(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศพาณิชย์

(4) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

(6) การจัดให้มีการดำเนินกิจการสถานธนานุบาล  หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(2) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

(3) การจัดตั้งให้มีการกำจัด  การดูแลและรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

(4) การจัดการบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ดังนี้

(1) การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพภายในชุมชน

(2) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(3) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม

(4) การส่งเสริมกีฬา และวัฒนาธรรมท้องถิ่น

 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

(1) สนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(3) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น