เทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

1. การจัดตั้ง

 

 

เทศบาล เมืองบางบัวทอง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่บางส่วนของตำบลบางบัวทอง และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 มีอาณาเขต 1 ตารางกิโลเมตร และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 22 ก. ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2538 ขยายอาณาเขตเป็น 13.5 ตารางกิโลเมตร

 

2. ที่ตั้งอาณาเขต

 

 

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย เลขที่4 หมู่ที่ 2 ตำบล โสนลอย อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี มีระยะทางห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขต 13.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ตำบล โสนลอย บางส่วนของตำบลบางบัวทอง และ ตำบล บางรักใหญ่ หมู่ที่ 1,2,6,7 บางส่วน

 

 

ทิศเหนือ

อาณาเขตติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ทิศใต้

อาณาเขตติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ และองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางรักพัฒนา

ทิศตะวันออก

อาณาเขตติดต่อ เทศบาลเมืองพิมลราช องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่

ทิศตะวันตก

อาณาเขตติดต่อ เทศบาลเมืองพิมลราช องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

 

3. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

 

 

โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองบ้านกล้วย คลองพระพิมลราชา คลองบางบัวทอง คลองญวน คลองเขมร สภาพพื้นที่จึงเหมาะแก่การเพาะปลุก หรือประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร สำหรับลักษณะภูมิอากาศจะมีลักษณะคล้ายพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

รถยนต์ดับเพลิง

จำนวน 4 คัน

รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม

จำนวน 2 คัน

รถยนต์บรรทุกน้ำ

จำนวน 2 คัน

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม

จำนวน 2 เครื่อง

รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

จำนวน 1 คัน

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

จำนวน 26 คน

- พนักงานเทศบาล

จำนวน 6 คน

- ลูกจ้างประจำ

จำนวน 7 คน

- พนักงานจ้าง

จำนวน 11 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 70 คน

วิทยุสื่อสาร

จำนวน 52 คน

2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1. ถนน

 

 

1. ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 3 สาย สภาพถนนเป็นถนนคอนกรีต

 

 

2. ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงชนบท) จำนวน 5 สาย เป็นถนนคอนกรีต

 

 

3. ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 31 สาย เป็นถนนคอนกรีต จำนวน 12 สาย และถนนลาดยาง จำนวน 17 สาย

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

1. เกษตรกรรม

 

 

1. พื้นที่ทำนา จำนวนประมาณ 336 ไร่ ผลผลิตประมาณ 150,000 ตัน/ปี

 

 

2. พื้นที่ทำสวน จำนวนประมาณ 436 ไร่

 

 

3. พืชที่สำคัญที่ทำการเพาะปลูก ได้แก่ ผักกาดหอม คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน

 

2. อุตสาหกรรม

 

 

1. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง (มีคนงาน ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป หรือ มีทรัพย์สินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป)

 

 

2. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 131 แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ 10-149 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท)

 

 

3. กิจการอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเสื้อผ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน

 

3. การพาณิชย์

 

 

ธนาคาร 10 แห่ง

บริษัท 71 แห่ง

ห้างหุ้นส่วน จำกัด 20 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ 194 แห่ง

โรงแรม 1 แห่ง

ร้านอาหาร 111 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน 8 แห่ง

ตลาดสด 1 แห่ง

สถานีบริการแก๊ส LPG 2 แห่ง

 

สถานีบริการแก๊ส NGV 1 แห่ง

 

 

4. การคลัง

 

 

ปี 2549 รายรับจริง 264,368,746.40 ล้านบาท

 

 

ปี 2550 รายรับจริง 275,352,097.71 ล้านบาท

2.4 ข้อมูลด้านสังคม

 

1. ประชากร

 

 

ปี 2559

ปี 2560

ประชากรชาย 22,741 คน

ประชากรชาย 22,834 คน

ประชากรหญิง 26,822 คน

ประชากรหญิง 26,970 คน

รวมประชากร 49,563 คน

รวมประชากร 49,804 คน

จำนวนหลังคาเรือน 24,176 คน

จำนวนหลังคาเรือน 24,683 คน

 

2. การศึกษา

 

 

โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จำนวน 17 โรงเรียน และ ศุนย์การศึกษาพิเศษ คือ

 

 

1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตำบลบางบัวทอง จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดละหารเปิดมอนระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน เป็นโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 3 โรงเรียน และ โรงเรียนเอกชนจำนวน 12 โรงเรียน

 

 

โรงเรียนรัฐบาล คือ

 

- โรงเรียนบางบัวทอง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

- โรงเรียนวัดบางไผ่ เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเอกชน คือ

 

- โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

- โรงเรียนนันทนวรวิทย์ เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

- โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ นนทบุรี เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส.

 

- โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง เปิดสอนระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนจิรดา เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนศิริมงคลศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนธนพร เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนเสิศวินิต เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-ระดับอนุบาล 3

 

- โรงเรียนอนุบาลจัตุพร เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-ระดับอนุบาล 3

 

- โรงเรียนอนุบาลผกาภรณ์ เปิดสอนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา

 

- โรงเรียนพาณิชยการบางบัวทอง เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส.

 

 

3. โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน คือ

 

 

 

- โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เปิดสอนระดับอนุบาล - -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี เปิดสอนระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา

 

3. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

 

1. สนามกีฬาเทศบาล 1 แห่ง คือ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

2. สนามกีฬาเอกชน 2 แห่ง ดังนี้สนามเทนนิสและสโมสรสระว่ายน้ำ ณ ชุมชนบุศรินทร์ และ สนามเทนนิสและสโมสรสระว่ายน้ำ ณ ชุมชนชลลดา

 

 

3. อื่นๆ (ลานอเนกประสงค์) 3 แห่ง ดังนี้

 

 

- ลานอเนกประสงค์ ชุมชน ช.รุ่งเรือง 6

 

 

- ลานอเนกประสงค์ ชุมชนหงส์ประยูร 1,2

 

 

- ลานอเนกประสงค์บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล

 

4. สาธารณสุข

 

 

1. โรงพยาบาล รัฐบาล 1 แห่ง ขนาดเตียงคนไข้ 30 เตียง เอกชน 1 แห่ง ขนาดเตียงคนไข้ 30 เตียง

 

 

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย 2 แห่ง

 

5. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

 

 

1. เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยตรงจากครัวเรือนและสถานประกอบการ

 

 

2. ปริมาณขยะมูลฝอย 40-50 ตัน/วัน

 

 

3. รถเก็บและขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 15 คัน

 

 

4. การเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

 

 

- หลังคาเรือน 20 บาท/เดือน
- ร้านค้า 200 บาท/เดือน
- โรงงานอุตสาหกรรม 1,000 บาท/เดือน