ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 27 พฤษภาคม 2554

เกิดวันที่ 15 กันยายน 2513

จบการศึกษา ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขานโยบายและการบริหารสังคม

 

ผมเป็นคนบางบัวทองโดยกำเนิด (เด็กฝั่งเหนือ) ฐานะยากจน เป็นลูกคนจีน พ่อมาจากเมืองจีนอายุ 13 ปี แม่เป็นคนสุพรรณบุรี (อำเภอสองพี่น้อง) พ่อแม่ผมมีลูก 9 คน ชาย 5 หญิง 4 อาชีพทำสวนผักและตอนวัยรุ่นอาชีพทำสวนส้ม และก็ผันมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจนถึงปัจจุบัน โตมาจำความได้ผมก็ทำแต่งาน "ไม่เคยเป็นวัยรุ่น"

 

ด้านการศึกษา ผมถือว่าอยู่ในสถานะที่ยากจน เพราะมีพี่หลายคน

- ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดละหาร พ.ศ. 2524 สมัยครูใหญ่ สมปอง เกตุผาสุข

- ระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียน บางบัวทอง พ.ศ. 2526 สมัย ผอ คำนวณ  บุญเพ็ชรแก้ว

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางบัวทอง พ.ศ. 2529 สมัย ผอ คำนวณ  บุญเพ็ชรแก้ว

ในช่วงนั้นเรียน รด. ปี 2 จึงต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่รับรอง ปี 1 แล้วก็ไม่มีเงินเรียนต่อ จบ รด. ปี 3 พอดี และก็ต้องหยุดเรียนจากนั้นมา และด้วยแรงบันดาลใจและพี่ชายนายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ บอกให้ขยันต่อเนื่อง เรามีพื้นฐานแล้ว

- ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ในปี พ.ศ. 2544 - 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รุ่นผมเป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษา 15 พ.ค. 2547

- ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย หลักสูตร รปศ มหาบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2548 - 2559  จบการศึกษา 18 พ.ค. 2549

- ระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร รปศ ดุษฎีบัณฑิต  จบการศึกษา 19 ก.ย 2554

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ผมเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยโดยส่งตัวเองเรียนจบและขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสียครอบครัวและลูกๆได้เรียน โรงเรียน ที่ดี มันคือเรื่องยาก แต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะความมุ่งมั่นและตั้งใจทำในทุกสิ่งที่ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด

 

ด้านการเมือง วันหนึ่งก็ต้องถูกฟ้าลิขิต สูญเสียพี่ชายที่เป็นนายกที่เก่งและดีที่สุดในที่ผ่านมา และในการสูญเสียในครั้งนั้นมันเป็นความเศร้าของพี่น้องที่รัก โกวิทย์ ผมเป็นผู้แทนในครั้งนั้นที่ถูกกำหนดให้มาเป็นนายกแทนพี่โกวิทย์ ที่ถูกรอบยิงในวันนั้น อย่างอุกอาจในวันที่ 2 มีนาคม 2554 ยังไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิด วันนี้ผมได้รับการรับรองการเลือกตั้งแทนอดีตนายกโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 กกต.จังหวัดนนทบุรี ประกาศผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง จนมาถึงปัจจุบัน ตามนโยบายในขณะนั้นด้วย ลดการตรวจสอบของ สตง และก็ได้รับรางวัลมากมาย เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำ ปี 2556 และผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2556 และในอนาคตก็ได้กำหนดนโยบาย ด้านการศึกษา "มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษา ก้าวไกลสู่สากล" และเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทองเมืองแห่งความสุขของทุกชนชั้น" ในปี 2562