คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

 


ดร.วีระชัย ขันรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี

 

 

 

 


-ว่าง-

รองนายกเทศมนตรี


นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย
รองนายกเทศมนตรี

นายธีรสุทธิ์  ธีร์วัฒนานนท์

ลัดเทศบาล


นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
รองปลัดเทศบาล

นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล
รองปลัดเทศบาล


น.ส.วิไลวัลย์ คำแสน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา


นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผอ. กองคลัง

นายประภาส สายบัว
ผอ.กองช่าง

นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข

 

นายโวหาร  ยะสารวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

น.ส.เด่นปากร บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผอ. กองวิชาการและแผนงาน

น.ส.ปิยรัตน์ ปริธนาพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง


นายสุรพงษ์  นฤภัย
ประธานสภา


นางกาญจนา  เจริญนนทสิทธิ์
รองประธานสภา

------------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 1 --------------------

  
นายชูศักดิ์  เวียสุวรรณ


นายอนุรักษ์ ตันสุภาพ


นายสมชาย ประสิทธิชัย


นายสมพงษ์ วันแอเลาะ


นายสุวิทย์ ธนเดชากุล------------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 2 ------------------


นายมานพ ครุฑหอม


นางเครือพันธ์ ปิ่นแก้ว


นายไพฑูรย์ เรืองฤทธิศักดิ์


นายวริทธิ์ พูละคร


นางกาญจนา  เจริญนนทสิทธิ์


นายสุรพงษ์ นฤภัย

------------------- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 3 ----------------


นางนงลักษณ์ แก้วกร่าง


นางสาวสุวิมล บุญรอด


นายอาคม เผือกหอม


นางอารมย์ เกษรบัว


นายรัชศ์ปวีร วงษ์แหวนสกุล


นายเฉลิมชัย  สาดแจ่ม