คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง

 


ดร.วีระชัย ขันรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี


นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน์
รองนายกเทศมนตรี


นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย
รองนายกเทศมนตรี


นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุุล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนลัดเทศบาล


นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
รองปลัดเทศบาล

นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล
รองปลัดเทศบาล