หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

 

 

 


น.ส.วิไลวัลย์ คำแสน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา


นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผอ. กองคลัง

นายธีรภัทร สายบัว
ผอ.กองช่าง

นางพรเพ็ญ อยู่สุข 
ผอ.กองสาธารณสุข

 

นายโวหาร  ยะสารวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

น.ส.เด่นปากร บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผอ. กองวิชาการและแผนงาน

น.ส.ปิยรัตน์ ปริธนาพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม