"ใต้ร่มมหาวชิรบารมี"

เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมสดุดี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริการประชาชน

ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ณ ชุมชนวัดละหาร บริเวณโรงเรียนวัดละหาร

 

ตั้งแต่เวลา 14.00 -20.00 น.

 

 

 

 

.